Aquaforest Stone Fix

€ 9,99

Snel hechtende lijm op cementbasis voor het verbinden van grote elementen van levend of keramisch gesteente. Het bevat geen giftige stoffen, waardoor het volkomen veilig is voor vissen en ongewervelde dieren. Hoe te gebruiken: meng een kleine hoeveelheid lijm met water tot de consistentie homogeen wordt. Begin meteen met het plakken van de elementen. Stone Fix wordt aanbevolen voor gebruik buiten de tank. In het geval dat onderwater gebruik nodig is, moeten alle circulatie- en shuntpompen worden uitgeschakeld. Na het verbinden van de afzonderlijke stukken 15 minuten laten inwerken. Tijdelijke troebelheid van het water is niet schadelijk. In verband met mogelijke verhoging van de pH-waarde raden we aan om in tanks met vee niet meer dan 2-3 stuks per dag te lijmen. Bevat: portlandcement. Bewaar op een koele, droge plaats in de originele verpakking gedurende 12 mc vanaf de productiedatum die op het etiket staat vermeld.

 

Belangrijk:

 

Het gehalte aan chroom (VI) is niet hoger dan 2 ppm vóór de vervaldatum. GEVAAR! Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen / oogbescherming. Stof niet inademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. Zoek medisch advies / aandacht. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.